3 października, 2020

Regulamin

Organizator: Up Your English Łukasz Pieczonka, ul. Hallera 141, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-275-59-22

Słuchacz: osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin świadczenia usług edukacyjnych oraz uiściła opłatę za kurs nauki języka angielskiego. Słuchaczem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeśli regulamin świadczenia usług edukacyjnych zostanie zaakceptowany w jej imieniu przez jej przedstawiciela ustawowego.

Umowa: Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana pomiędzy Organizatorem a Słuchaczem

Lektor: Osoba wskazana przez Organizatora do prowadzenia kursu językowego języka angielskiego

Kurs: Kurs językowy języka angielskiego prowadzony przez Organizatora

Regulamin: Niniejszy Regulamin Szkoły Językowej Up Your English

§2 Kontakt, adres do wnoszenia reklamacji

 1. Adres do korespondencji: ul. Sejmowa 2, 43-400 Cieszyn
 2. Numer telefonu: 517 554 995
 3. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@upyourenglish.pl

§3 Zakres usług

 1. Organizator organizuje kursy językowe języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych indywidualnie dopasowane do potrzeb Słuchaczy.
 2. Kursy prowadzone są przez Lektorów języka angielskiego posiadających doświadczenie w nauce języków obcych.
 3. Organizator może oferować kursy specjalistyczne takie jak Praktyczny Kurs Wymowy Angielskiej oraz kurs z pełnym przygotowaniem gramatycznym. Realizacja kursów specjalistycznych odbywa się na podstawie umowy na świadczenie usług edukacyjnych oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Osoba zamierzająca wziąć udział w Kursie językowym organizowanym przez Organizatora lub jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązana do uiszczenia opłat związanych z uczestnictwem w Kursie.

§4 Organizacja zajęć

 1. Zajęcia prowadzone są przez cały rok.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia okresu przerwy w przeprowadzaniu kursów. O takiej przerwie Słuchacze zostaną poinformowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie także widoczna po zalogowaniu się do konta w systemie ActiveNow.
 3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dniu i o godzinie ustalonej indywidualnie ze Słuchaczem. Słuchacz ma możliwość uczestniczenia w większej liczbie zajęć w tygodniu, za dodatkową opłatą według cennika dostępnego na stronie internetowej https://upyourenglish.pl
 4. Zajęcia prowadzone są według ustalonego tygodniowego planu zajęć.
 5. Na wniosek Słuchacza możliwe jest prowadzenie zajęć poza tygodniowym planem zajęć – ich koszt wskazany został w cenniku. Organizator nie gwarantuje dostępności terminu zajęć zaproponowanego przez Słuchacza.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (online). W szczególnych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Organizatora, zajęcia mogą odbyć się w innym miejscu, np. indywidualnie w domu Słuchacza lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku kursu skierowanego do personelu przedsiębiorcy.
 7. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach liczących od 2 do 8 Słuchaczy. W przypadku zajęć grupowych Słuchacz otrzyma propozycję przypisania do danej grupy na podstawie wyników wypełnionej przez siebie Ankiety Wstępnej.
 8. Osoba niebędąca Słuchaczem może wziąć udział w jednej lekcji próbnej w celu zapoznania się z formą, trybem i poziomem zajęć. Udział w lekcji próbnej jest odpłatny. Płatność dokonywana jest z góry przed przystąpieniem do lekcji próbnej.
 9. Jedna lekcja trwa 60 minut. W przypadku Słuchaczy, którzy nie ukończyli 12 roku życia istnieje możliwość skrócenia czasu trwania zajęć do 45 minut. Organizator lub Lektor wraz z daną grupą mogą przedłużyć czas trwania lekcji do 90 minut. Cena ulegnie wtedy powiększeniu o połowę stawki odpowiadającej 60-minutowej lekcji.
 10. Słuchacze mogą zmienić grupę, do której zostali przypisani lub mogą zostać przeniesieni do innej grupy przez Organizatora, za zgodą Słuchacza, w szczególności, jeśli poziom merytoryczny zagadnień analizowanych w ramach Kursu przez grupę nie odpowiada poziomowi Słuchacza.
 11. Organizator wykorzystuje własne pomoce dydaktyczne przygotowane przez Organizatora lub Lektorów. Organizator wykorzystuje też materiały dydaktyczne dostępne na rynku, których będzie używał jako suplementów do materiałów własnych.
 12. Organizator może korzystać z podręczników, do których zakupienia będzie zobowiązany Słuchacz. Każda taka sytuacja zostanie wspólnie uzgodniona ze Słuchaczem.
 13. Od Słuchacza, przy rozpoczęciu kursu, pobierana jest opłata startowa w wysokości 50 zł, pokrywająca koszt zestawu startowego składającego się z artykułów biurowych wraz z notatnikiem A6 na słówka oraz koszt materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć. Słuchacz może zrezygnować z zakupu zestawu startowego przede wszystkim w przypadku zajęć wyłącznie konwersacyjnych. W przypadku innych zajęć ogólnych bądź gramatycznych jest to możliwe, ale niewskazane przez Organizatora ze względu na mocne skorelowanie między metodą nauczania a ww. zestawem.
 14. W przypadku nieobecności Lektora, Organizator wyznacza zastępstwo. Jeśli wyznaczenie zastępstwa nie jest możliwe Organizator odwołuje zajęcia i proponuje nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest, w miarę możliwości, co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych Organizator przekazuje informację o odwołaniu zajęć drogą telefoniczną bez konieczności zachowania 24-godzinnego terminu.
 15. Zgodę na nowy termin zajęć, w przypadku odwołania zajęć grupowych, musi wyrazić większość Słuchaczy w grupie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie Kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, po uprzednim poinformowaniu Słuchaczy.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia Lektora prowadzącego innym Lektorem w przypadku wzięcia przez niego urlopu, zdarzeń losowych, choroby Lektora, itp.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niemożności przeprowadzenia ich z powodów losowych, takich jak np. choroba czy wyjazd lektora. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do odrobienia zajęć w innym terminie bądź zwrotu pieniędzy.
 19. Organizator, przy organizowaniu kursu, korzysta z platformy ActiveNow wspomagającej zarządzanie zapisami na Kurs, zajęciami, płatnościami oraz komunikacją pomiędzy Organizatorem, Lektorami i Słuchaczami. Organizator, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Słuchaczy spółce Activenow sp. z o. o. Regulamin platformy jest dostępny pod adresem https://activenow.io/legal/.

§5 Obowiązki Słuchacza

 1. Słuchacz jest obowiązany do:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz stosowania się do jego postanowień
  2. terminowego uiszczania wszelkich opłat związanych z uczestnictwem w Kursie językowym,
  3. punktualnego uczestnictwa w zajęciach,
  4. nieprzeszkadzania pozostałym Słuchaczom w uczestnictwie w zajęciach, w szczególności poprzez rozmowy niezwiązane z tematyką zajęć i rozmowy telefoniczne w trakcie zajęć,
  5. nierejestrowania zajęć w formie wideo lub audio
  6. informowania Organizatora o zmianie danych osobowych oraz adresu zamieszkania.
 1. Słuchacze są zobowiązani do obecności na zajęciach. Obecność na zajęciach zapisywana jest za pomocą platformy ActiveNow.
 2. Słuchacz może odrobić swoją nieobecność na zajęciach w innej grupie, której poziom odpowiada poziomowi Słuchacza, lub indywidualnie (wyłącznie w przypadku zajęć indywidualnych), jeśli zgłosił swoją nieobecność na zajęciach najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. Odrabianie zajęć musi odbyć się w terminie miesiąca od dnia wystąpienia nieobecności. Po upływie tego terminu nieodrobione zajęcia przepadają, a szkoła nie zwraca Słuchaczowi należności za nieodrobione zajęcia.
 4. W przypadku zajęć indywidualnych Słuchacz, bez wcześniejszego zgłoszenia, może spóźnić się do 15 minut. W przypadku dłuższego spóźnienia Organizator lub Lektor może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu lekcji. W takim wypadku opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.

§6 Wymogi techniczne dla korzystania z platformy do organizacji zajęć oraz lekcji online

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  3. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszających dobre imię osób trzecich;
  2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

§7 Płatność

 1. Opłaty za kurs ustalane są zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej https://upyourenglish.pl/cennik/.
 2. Płatności można dokonywać:
  1. gotówką,
  2. przelewem na rachunek bankowy Organizatora Santander: 36 1090 1782 0000 0001 3412 3427,
  3. kartą kredytową i eprzelewem za pośrednictwem Tpay.com.
 3. Płatności realizowane są miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Wysokość opłaty miesięcznej jest uzależniona od ilości zajęć w miesiącu. Dokładna kwota za miesiąc kursu jest dostępna w systemie ActiveNow.
 5. W przypadku opóźnienia z dokonywaniem płatności Organizatorowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
 6. Organizator jest uprawniony do wprowadzania rabatów, obniżek i prowadzenia akcji promocyjnych wedle swojego uznania. Niezbędne informacje będą umieszczane przez Organizatora na jego stronie internetowej lub przesyłane Słuchaczom drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS wysyłanych poprzez ActiveNow.
 7. W przypadku nabycia przez Słuchacza zestawu startowego, o którym mowa w §4 ust. 11 niniejszego Regulaminu, cena pierwszego miesiąca kursu ulegnie podwyższeniu o opłatę startową zgodnie z cennikiem.
 8. W przypadku rozpoczęcia udziału w kursie w trakcie trwającego kursu, opłata za kurs ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu przy uwzględnieniu zajęć, które się już odbyły w ramach kursu.
 9. Słuchacz, po zakończeniu cyklu szkoleniowego ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny cykl szkoleniowy.

§8 Podpisanie umowy

1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Słuchacza (lub przedstawiciela ustawowego Słuchacza) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Nowe Perspektywy sp. z o.o., regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9 Rezygnacja z uczestnictwa i rozwiązanie umowy

 1. Słuchacz jest uprawniony do rezygnacji z kursu w dowolnym momencie jego trwania przy zachowaniu zasad i trybu rozwiązania umowy określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych oraz Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia może zostać skrócony w drodze pisemnego porozumienia Stron.
 3. Wypowiedzenie powinno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem jego bezskuteczności.
 4. Słuchaczowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do zwrotu poniesionych przez niego kosztów za niezrealizowaną część kursu. Organizator może zatrzymać kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym przez niego kosztom związanym z realizacją kursu. Zwrot zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy Słuchacza bądź gotówką, w zależności od wyboru Słuchacza.

§10 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z umową Słuchacz może wnieść reklamację na piśmie na adres Organizatora lub elektronicznie na adres biuro@upyourenglish.pl. W reklamacji powinny zostać wskazane imię oraz nazwisko Słuchacza, zastrzeżenia i uwagi do świadczonej usługi oraz roszczenie, którego domaga się Słuchacz.
 2. W przypadku Słuchacza będącego konsumentem, Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną.
 3. W razie wniesienia reklamacji i nierozwiązania powstałego na jej podstawie sporu Organizator odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwane dalej Rozporządzeniem) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), przekazywanych Organizatorowi w związku z wykonaniem umów na świadczenie usług edukacyjnych oraz niniejszego regulaminu, jest Organizator – Nowe Perspektywy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie przy ul. Dojazdowa 17/27, 43-400 Cieszyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668670, kapitał zakładowy w wys. 5 000,00 zł, NIP: 548-268-06-50, REGON: 366627965, adres email: kontakt@upyourenglish.pl.
 2. Dane osobowe Słuchaczy wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)
  3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji umowy na świadczenie usług edukacyjnych oraz okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć w ramach realizacji tejże umowy, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie przez Słuchacza lub jego przedstawiciela ustawowego danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. Niepodanie przez Słuchacza lub jego przedstawiciela ustawowego niezbędnych danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez Organizatora usługi.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest umowa, wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania tejże umowy.
 8. Administrator pozyskuje również dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.
 9. W przypadku gdy realizacja umowy wiąże się, z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, kwestie przetwarzania danych osobowych uregulowane zostaną odrębną umową.
 10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Organizator przesyła Słuchaczom pocztą elektroniczną aktualną wersję Regulaminu po zmianach.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Wszelka odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Słuchacza niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości opłaty za kurs poniesionej przez Słuchacza.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.